Adatkezelési tájékoztató

Az Ekárbejelentés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.ekarbejelentes.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője az Ekárbejelentés Kft.

 

Székhelye:         1201 Budapest, Vörösmarty u. 3/A.       

Képviseli:            Gémesi Ferenc

E-mail címe:       info@ekarbejelentes.hu

Telefonszáma:  06-30/939-9930

 

2) A kezelt adatok köre

Regisztráció:

A Weboldalon elérhető regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van regisztrálnia a Weboldal szerviz partneri adatbázisába annak érdekében, hogy a Weboldal látogatói számára, mint szerviz partner a Weboldalon megjelenjen, továbbá, hogy amennyiben a Weboldal látogató kárbejelentése során szerviz ajánlást kér, úgy a kárbejelentésben megadott kapcsolattartói nevet és telefonszámot a Felhasználó részére továbbítsa (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):cégnév*;

 • cégnév/név*;
 • cím/telephely*;
 • e-mail cím*;
 • jelszó*;
 • telefonszám*
 • adószám;

Kapcsolatfelvétel:

A Weboldalon elérhető „Elérhetőség/Kapcsolatfelvétel” menüponton keresztül a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatással, illetve a Weboldal működésével kapcsolatban felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).

A „Elérhetőség/Kapcsolatfelvétel” menüponton keresztül a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám*.

Kapcsolatfelvétel partner szervizzel:

A Weboldalon elérhető „Elérhetőség/Kapcsolatfelvétel” menüponton keresztül a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatással, illetve a Weboldal működésével kapcsolatban felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).


A „Elérhetőség/Kapcsolatfelvétel” menüponton keresztül a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám*;

Kapcsolatfelvétel partner szervizzel:


A Weboldalon az egyes partner szervizek profiljánál elérhető „Kapcsolatfelvétel” menüponton keresztül a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy közvetlenül az adott partner szervizzel felvegye a kapcsolatot és részükre üzenetet küldjön (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel szerviz partnerrel).

A „Kapcsolatfelvétel partner szervizzel” menüponton keresztül a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;

Kárbejelentés megtétele:

A Weboldalon elérhető elektronikus kárbejelentő felületen a Felhasználónak lehetősége van kárbejelentést megtenni az általa megjelölt biztosító társaság és/vagy kárfelvevő szervizpartner felé biztosítási termékenként (a továbbiakban: Kárbejelentés). Az elektronikus kárbejelentés során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • kárbejelentő neve*;
 • kárbejelentő e-mail címe*;
 • kárbejelentő telefonszáma*;
 • károsult neve*;
 • károsult címe*;
 • károsult e-mail címe*;
 • károsult telefonszáma;
 • biztosítási szerződés kötvényszáma*;
 • saját biztosító neve*;
 • gépjármű kár esetén a fentieken túl:
  • gépjármű típusa*;
  • gépjármű gyártmánya*;
  • gépjármű rendszáma*;
  • káresemény rövid leírása*;
  • káresemény pontos dátuma, időpontja*;
  • káreseménnyel kapcsolatos dokumentum vagy fénykép feltöltése.
 • gépjármű felelősségi kár esetén a fentieken túl:
  • károkozó neve*;
  • károkozó címe*;
  • károkozó telefonszáma*;
  • károkozó biztósítójának neve*;
  • károkozó biztosítási kötvényszáma*.
 • felelősségi kár esetén a kárbejelentő és a károsult adatain túl:
  • károkozó neve*;
  • károkozó címe*;
  • károkozó telefonszáma*;
  • károkozó biztósítójának neve*;
  • károkozó biztosítási kötvényszáma*.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Amennyiben a Felhasználó a kárbejelentés során mint kárbejelentő jár el és nem saját adatait adja meg, úgy felel azért, hogy az érintett személy a kárbejelentés során történő adatmegadáshoz előzetesen kifejezetten és önként hozzájárult.


A kárbejelentés megtételével a kárbejelentő egyúttal önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az eKárbejelentés Kft. a kárbejelentés megtételét követően a kárbejelentéssel kapcsolatban, továbbá az érintett kárügyintézéshez és a kár helyreállításához igénybe vehető szolgáltatásokról, azok feltételeiről telefonos tájékoztatást adjon.

 

3) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Regisztráció során: Az adatkezelés célja a Weboldallal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása;
 • Kapcsolatfelvétel során: Az adatkezelés célja a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő, azt igénybe vevő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
 • Partner szervizzel történő kapcsolatfelvétel során: Az adatkezelés célja a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a partner szervizzel, a partner szerviz által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő, azt igénybe vevő Felhasználóval, a partner szerviz tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
 • Kárbejelentés megtétele során: Az adatkezelés célja a Weboldalon keresztül megtett kárbejelentés továbbítása a Felhasználó által megjelölt biztosító társaság és/vagy kárfelvevő szerviz partner részére.

 4) Adattovábbítás

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében, a Weboldalon keresztüli kárbejelentés megtétele esetén a Felhasználó elektronikus kárbejelentés során megadott adatai közül a kárbejelentés kezeléséhez, a kárbejelentési eljárás lefolytatásához szükséges adatokat átadja annak a biztosító társaságnak és/vagy partner szerviznek, amelyet a Felhasználó kárbejelentésében erre a célra megjelölt.


Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok biztosító társaság és/vagy partner szerviz részére történő átadását követően ezen adatok biztosító társaság és/vagy partner szerviz általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. Az érintett a biztosító társaság és/vagy partner szerviz adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a biztosító társaság és/vagy partner szerviz   honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

5) Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Regisztráció esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Adatkezelő a személyes adatokat a Kapcsolatfelvétel, illetve partner szervizzel történő kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelések esetében az adatkezelés céljának fennállása alatt, de legfeljebb a kapcsolat felvételének Felhasználó általi kezdeményezésétől számítva 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Adatkezelő a személyes adatokat a Kárbejelentés megtételéhez kapcsolódóan megvalósuló adatkezelések esetében az adatkezelés céljának fennállása alatt, de legfeljebb a kárbejelentés Felhasználó általi megtételétől számítva 60 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Amennyiben a Felhasználó a kárbejelentés biztosító társaság és/vagy kárfelvevő szerviz partner felé történő továbbítást megelőzően kéri személyes adatai törlését, úgy tudomásul veszi, hogy kárbejelentését az Adatkezelő a megjelölt biztosító társaság és/vagy kárfelvevő szerviz partner felé nem tudja továbbítani, így a kárbejelentés biztosító társaság felé történő megtétele saját felelőssége, annak elmaradásáért az Adatkezelő nem felel.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a fentiek szerint, továbbá a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

6) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció, a Kapcsolatfelvétel, a Kapcsolatfelvétel szerviz partnerrel és elektronikus kárbejelentés megtétele során a Felhasználók kifejezetten és önként hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

7) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó(k) végzi(k):

 • Doclernet Hungary Kft. (székhely: 1101 Budapest Expo tér 5-7; cg.: 01-09-186097) Az adatfeldolgozás célja a Weboldalhoz tartozó szerver üzemeltetése.
 • NMBT CallExpert Solution Kft. (székhely: 527017 Kisbacon 113 szám, Kovászna megye, Románia,  cégjegyzékszáma: J14/85/2016) Az adatfeldolgozás célja a károsult tájékoztatása a kárbejelentés folyamatával kapcsolatban, továbbá a kárügyintézéshez és kár helyreállításához igénybe vehető szolgáltatások feltételeiről.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

8) A Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kezelt adatok korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő

További két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

9) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

10) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

11) Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az info@ekarbejelentes.hu e-mail címre, vagy a 1201 Budapest, Vörösmarty u. 3/A. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

12) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

 

Budapest, 2023. 04.20.

       

Ekárbejelentés Kft.
Adatkezelő