Felmondhatom-e a kötelező felelősségbiztosítást e-mailben?

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás elektronikus úton történő felmondása a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvény alapján a következő módon érvényes: A biztosítási szerződést a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően a) a biztosító írásban, b) a szerződő üzemben tartó írásban vagy - a felek megállapodása alapján - elektronikus úton indokolás nélkül felmondhatja.

Mindenek előtt látható, hogy a felmondásnak van határideje, ami a biztosítási évfordulóhoz kötődik. Az évfordulót megelőző 30 nappal a felmondásnak már be is kell érkeznie, tehát nem elég, ha addig postára adjuk.

 

Adja magát ezért a kérdés, hogy van-e lehetőség gyorsabb utat igénybe venni?

 

Elektronikus úton történő felmondás lehetséges, de csak abban az esetben, ha ez a szerződési feltételek között szerepel, azt külön kikötötték.

 

Ennek hiányában a felmondásnak írásban kell történnie:

 

A Polgári Törvénykönyv szerint - amennyiben a Ptk. eltérően nem rendelkezik -  a jognyilatkozat akkor minősül írásba foglaltnak, ha jognyilatkozatát a nyilatkozó fél aláírta. A hagyományos írásba foglalás mellett írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. Ennek egy egyszerű e-mail nem felel meg. Vannak ugyanakkor olyan szabályozott elektronikus aláírások, amelyekhez azonosítási eljárások és szolgáltatások tartoznak, és így egyértelműen alkalmasak az aláíró személy azonosítására.

 

Minden más esetben az írásbeliségnek való megfelelés egyedileg vizsgálandó.

 

Így amennyiben a szerződési feltételekben az elektronikus felmondási lehetőség szerepel, úgy arra érvényesen van lehetőség. Amennyiben nem, úgy mindig fokozott körültekintéssel járjunk el, hogy a felmondás írásban és hatéridőben érkezzen meg a biztosítóhoz.

 

Forrás: D.A.S Jogszerviz

 

DAS-logo